Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00.

Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 15 april via följande formulär: https://forms.gle/ZUHNdgnRGEtjgrNh6.

Årsmöteshandlingarna publiceras på föreningens hemsida senast en vecka innan mötet. Handlingarna skickas även på mail till alla anmälda. 

Ur stadgarna 3 kap 4 §:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att 

 • medlemmen under mötesåret fyller lägst 13 år,
 • medlemmen har varit medlem i minst fyra månader före årsmötet,  
 • medlemmen inte har några obetalda avgifter till föreningen. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Beslut om ändring av stadgar enligt preposition 1-5.
 12. Val av
  1. föreningens kassör för en tid av ett år (fyllnadsval),
  2. ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
  3. en suppleant i styrelsen för en tid av ett år,
  4. revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor.

Kommentera