Årsmöte 2022

Detta är en samlingssida för all information inför årsmötet 5 april. Mötet hålls digitalt via Zoom och startar kl. 19:00. Sidan uppdateras löpande.

Anmälan görs via följande formulär senast 3 april: https://forms.gle/ZUHNdgnRGEtjgrNh6

Föreningens stadgar

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022
Årsredovisning 2021
Revisorsberättelse

Nominerade ledamöter

Förslag till dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år,
b) föreningens kassör för en tid av två år,
c) ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
d) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år,
e) revisor för en tid av ett år,
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande.
13. Övriga frågor.

Styrelsen behöver bli fler!

Som många nystartade föreningar behöver vi blir fler för att verksamheten ska kunna växa och fungera. Idag är vi fyra aktiva i styrelsen (varav två också är tränare) men vi behöver bli fler. Vi möts ca en gång per månad via zoom. Utöver det beräknas styrelsemedlemmarna lägga ca 5-10 timmar per månad på föreningsarbete. Vi…

Inbjudan till årsmöte

Välkomna till föreningens årsmöte tisdagen den 5 april kl. 19:00. Årsmötet genomförs digitalt genom zoom och anmälan öppnar ca en månad innan årsmötet. Eventuella motioner mailas till styrelsen (styrelsen@proathleticscheer.se) senast 4 februari. Lediga poster i styrelsen meddelas inom kort. Vi hoppas att många av er vill delta och vara med och forma föreningens framtid. Vänligen,…