Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00.

Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 15 april via följande formulär: https://forms.gle/ZUHNdgnRGEtjgrNh6.

Årsmöteshandlingarna publiceras på föreningens hemsida senast en vecka innan mötet. Handlingarna skickas även på mail till alla anmälda. 

Ur stadgarna 3 kap 4 §:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att 

 • medlemmen under mötesåret fyller lägst 13 år,
 • medlemmen har varit medlem i minst fyra månader före årsmötet,  
 • medlemmen inte har några obetalda avgifter till föreningen. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Beslut om ändring av stadgar enligt preposition 1-5.
 12. Val av
  1. föreningens kassör för en tid av ett år (fyllnadsval),
  2. ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
  3. en suppleant i styrelsen för en tid av ett år,
  4. revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor.

Styrelsen vill bli fler!

Lund Cheerleadingförening Pro Athletics grundades år 2019 med syfte att erbjuda boende i Lund och kringliggande kommuner möjligheten att uppleva den fantastiska sport som cheerleading är. Idag är vi ca 60 st medlemmar i åldrarna 6 till 43 år. Våra träningsgrupper tränar en gång per vecka och till hösten kommer vi utöka vår verksamhet med både fortsättningsgrupper och tävlingsförberedande lag.

Som många nystartade föreningar behöver vi blir fler för att verksamheten ska kunna växa och fungera. Idag är vi fyra aktiva i styrelsen (varav två också är tränare) men vi behöver bli fler. Vi möts ca en gång per månad via zoom. Utöver det beräknas styrelsemedlemmarna lägga ca 5-10 timmar per månad på föreningsarbete.

Vi söker dig som är intresserad av följande styrelseroller:

 • Sekreterare
 • Kassör (fyllnadsval om ett år)
 • Marknadsansvarig
 • Inkluderingsansvarig
 • Ytterligare 1-3 st styrelseledamöter utan specifika ansvarsområden
 • Suppleant 2 st

Vi söker även:

 • Revisor
 • Valberedning

Du kan läsa mer om rollerna och uppdragsbeskrivningar här: Rollbeskrivningar.

Samtliga uppdrag tillsätts på årsmötet den 17 april.

Rollen som Kassör samt revisorsuppdraget är avlönade medans övriga roller är ideella. 

Är du intresserad och vill veta mer om de olika rollerna? Kontakta då oss på proathleticssweden@gmail.com så berättar vi mer!

Vi vill ha din ansökan tillhanda senast den 25 mars (framflyttad från 10 mars). Eftersom föreningen i dagsläget inte har någon valberedning kommer samtliga ansökningar behandlas under årsmötet.

Datum för årsmöte

Välkomna till föreningens årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00. Årsmötet genomförs digitalt genom zoom och anmälan öppnar ca en månad innan årsmötet.

Föreningens verksamhetsplan och stadgar finns här på hemsidan under fliken Om oss – Föreningen i menyn. Eventuella motioner mailas till styrelsen (proathleticssweden@gmail.com) senast 16 februari.

Vi hoppas att många av er vill delta och vara med och forma föreningens framtid.